Feed Energía SL a fi de complir amb la normativa vigent, s'ha adherit al Sistema Arbitral de Consum. Per obtenir més informació sobre el procediment, podeu consultar el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

QUÈ ÉS EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM?

És un mecanisme extrajudicial de caràcter vinculant i executiu per resoldre conflictes entre els consumidors i l'empresa, que actua amb total imparcialitat, independència, confidencialitat i celeritat.

QUINES RECLAMACIONS A FEED ENERGÍA SL PODEN RESOLDRE'S A TRAVÉS DEL SISTEMA ARBITRAL?

  • Podeu sotmetre a l'arbitratge els conflictes amb Feed Energía SL d'assumptes relacionats amb la contractació, facturació, cobrament i/o atenció personal rebuda pel client. La discrepància ha de versar exclusivament sobre assumptes de responsabilitat de lempresa comercialitzadora.
  • No podran ser objecte del sistema arbitral de consum aquells assumptes la responsabilitat dels quals correspon a les empreses distribuïdores: extensió de xarxa, concessió d'accessos a la xarxa, mesura, lectura, inspecció, qualitat de subministrament (incloent-hi la continuïtat/interrupció), els possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica, així com qualsevol altre assumpte corresponent a l'activitat desenvolupada per les empreses distribuïdores d'energia d'acord amb la normativa aplicable.
  • De la mateixa manera, no poden ser objecte d'arbitratge de consum:
  • Aquelles en què les parts no tinguin poder de disposició.
  • Aquelles en què segons la legislació vigent hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal
  • Les qüestions sobre les quals hi hagi resolució judicial ferma i definitiva

REQUISITS

Per poder acudir al Sistema Arbitral de Consum, el titular del contracte de subministrament elèctric haurà de realitzar prèviament una reclamació a “Feed Energía SL” en relació amb el subministrament d'electricitat contractat mitjançant qualsevol dels canals que l'empresa facilita a aquest efecte.

Feed Energía SL es compromet a respondre tota reclamació a la màxima celeritat possible. La resposta no implica necessàriament la solució de la incidència.

En cas de no obtenir una resposta satisfactòria en el termini de 30 dies des de la data de la presentació de la reclamació i persisteix la discrepància sobre un dels supòsits que són responsabilitat de l'empresa, el client podrà dirigir la seva reclamació davant la Junta Arbitral Nacional o la Junta Arbitral Autonòmica corresponent.

ca