Política de privadesa

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que la titularitat del present lloc web correspon a:

ADX RENOVABLES, SL – B72562051 – C/ Electrònica 19, Planta 7C. 08915 Badalona, Barcelona, Espanya – Tel. 900747185 ● www.adxenergia.es ● dpd@adxenergia.es

USUARI DEL LLOC WEB

L'accés i la utilització d'aquest lloc web us atribueix la condició d'usuari, acceptant amb aquest accés les Condicions d'Ús exposades a continuació.

ÚS DEL LLOC WEB

Aquest lloc web proporciona a l'usuari accés a informació i continguts sobre els quals l'usuari assumeix la responsabilitat, estenent-se al procés de registre que pogués ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el procés de registre l'usuari serà igualment responsable de facilitar informació veraç, legítima i actualitzada, així com fer un ús diligent i confidencial de les dades d'accés proporcionades.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis del present lloc web i en especial a no realitzar cap acció que pogués causar danys físics o lògics al sistema, així com intentar accedir-hi de manera fraudulent utilitzant dades de accés no autoritzats.

PROTECCIÓ DE DADES

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les vostres dades personals és ADX RENOVABLES, SL i adreça postal a C/ Electrònica 19, Planta 7C. 08915 Badalona, Barcelona, Espanya. Podeu posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les vostres dades personals (havent d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent) mitjançant comunicació a l'adreça postal indicada anteriorment, així com a l'adreça de correu electrònic dpd@adxenergia.es

FINALITAT I TRACTAMENT

Les vostres dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar i atendre sol·licituds d'informació dels productes i serveis oferts per ADX RENOVABLES, SL, atendre les sol·licituds de col·laboració i d'informació remeses per agents comercials, gestionar sol·licituds d'ocupació i, en cas de ser client, poder gestionar la prestació de serveis de subministrament energètic i/o manteniment que hagi contractat ADX RENOVABLES, SL 

LEGITIMACIÓ

ADX RENOVABLES, SL està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques. Igualment, la base jurídica per al tractament de dades personals se sustenta en el compliment de la relació contractual, tal com recull l'article 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades

QUINES DADES RECOPILEM?

Les dades personals que podem utilitzar quan us prestem els nostres serveis poden ser dades d'identificació/contacte i dades financeres. Al llarg de la relació contractual que ADX RENOVABLES, SL mantingui amb vostè, podrien donar-se situacions en què ADX RENOVABLES, SL procediu a l'enregistrament de la vostra veu. En aquestes situacions – de les quals se us informarà prèviament sol·licitant el vostre consentiment exprés – conservaríem la conversa telefònica amb una doble finalitat: tant per auditar internament la qualitat del servei com per utilitzar els enregistraments com a prova en cas de ser necessari.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

-En cas de contractacions:
Les dades necessàries per gestionar l'accés a la xarxa, seran comunicades a l'Empresa Distribuïdora i quedaran incorporades a un fitxer de la seva responsabilitat (Sistema d'Informació de Punts de Subministrament–SIPS), al qual podran tenir accés aquells que determini la legislació a cada moment.

Les vostres dades personals podran ser cedides a Administracions, Autoritats i Organismes Públics (inclosos Jutjats i Tribunals), quan així ho exigeixi la normativa aplicable. També podran tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que ADX RENOVABLES, SL contracti o pugui contractar i que tinguin la condició dencarregat de tractament.

Les vostres dades podran ser cedides a la resta d'empreses del Grup per al compliment de fins administratius interns i, si escau, a aquells tercers als quals la comercialitzadora es trobe legalment obligada a facilitar-los per al processament i/o la domiciliació de pagaments i per a el compliment de les obligacions legals que corresponguin.

En cas de produir-se algun impagament, aquest podrà ser comunicat a fitxers dinformació creditícia tals com ASNEF. Aquestes comunicacions han de complir els procediments, els drets i les garanties que en cada moment estableixi i reconegui la legislació vigent. Això es durà a terme en interès legítim de ADX RENOVABLES, SL, en haver de complir amb un adequat control i prevenció de situacions d'impagament.

-No està previst fer cessions de dades a tercers de les dades de contactes ni dels sol·licitants d'ocupació.

MESURES DE SEGURETAT

ADX RENOVABLES, SL, amb l'objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades, ha adoptat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat de les vostres dades.

ADX RENOVABLES, SL no obstant això, no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat del sistema, la xarxa d'accés, Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES

Per poder comunicar-nos degudament amb vostè, us demanem que les dades facilitades siguin correctes, completes i estiguin actualitzades. De manera que, si es modifiqués alguna de les dades que ens hagués facilitat, li preguem ho posi en coneixement de ADX RENOVABLES, SL mitjançant comunicació a l'adreça postal o correu electrònic indicats a l'apartat 1.

Vostè respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar-ho a ADX RENOVABLES, SL qualsevol modificació sobre la mateixa, quedant ADX RENOVABLES, SL exempt de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

DRETS DE L'INTERESSAT

Us informem que podreu exercitar els drets següents:

- Dret daccés: dret a obtenir confirmació sobre si ADX RENOVABLES, SL està tractant dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, accedir-hi.

- Dret de portabilitat: dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat dús comú i llegible, així com a transmetre-ho a una altra entitat.

– Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan siguin inexactes.

– Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per als fins que van ser facilitats al seu moment.

– Dret d'oposició: dret a oposar-te al tractament de les dades personals. ADX RENOVABLES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en lexercici de possibles reclamacions.

– Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

Vostè podrà interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció a l'exercici dels seus drets.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ADX RENOVABLES, SL ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades per a aquesta societat davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i les dades de contacte de les quals són les següents:

Adreça postal: C/ Electrònica 19, Planta 7C. 08915 Badalona, Barcelona, Espanya.

Correu electrònic: dpd@adxenergia.es

Si teniu qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les vostres dades personals o sobre la vostra legitimitat, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

ADX RENOVABLES, SL és propietària dels drets de propietat intel·lectual d'aquest lloc web i dels elements continguts en aquest: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc. Web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ADX RENOVABLES, SL

L'usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d'aquest lloc web sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ADX RENOVABLES, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

ADX RENOVABLES, SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar “cookies” en el seu exercici, informant a l'usuari del seu objectiu de millorar la prestació dels serveis oferts, adaptar-los a les preferències de l'usuari i reconèixer-lo en les diferents visites al lloc. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir-ne dades personals.

ENLLAÇOS

ADX RENOVABLES, SL no exerceix cap tipus de control sobre altres llocs i continguts que poguessin estar enllaçats mitjançant hipervincles en aquest lloc web i per això no assumirà cap responsabilitat sobre aquests, la seva qualitat, fiabilitat, veracitat o disponibilitat.

DRET D'EXCLUSIÓ  

ADX RENOVABLES, SL. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés parcial o total als serveis oferts al seu lloc web sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions d'Ús.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l'ús d'aquest lloc web serà interpretat conforme a les lleis vigents al lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els jutjats i tribunals competents dins làmbit territorial espanyol, renunciant expressament lusuari a qualsevol altre fur.

ca